Selecteer een pagina

Gebruiksvoorwaarden – Privacybeleid

Deze website wordt beheerd door haar eigenaar ALL YIELD NV, namens onszelf, onze bedrijven in de groep, internationale partnerschappen en gelieerde organisaties (“ALL YIELD “, “wij”, “ons” of “onze”).

ALL YIELD NV (“ALL YIELD”)

Galerie Ravenstein 4/9 – 1000 Brussel
+32(0)2 669 29 01
info@allyield.com
RPR BE 0 809.691.365 (Brussel)

De volgende algemene voorwaarden (“gebruiksvoorwaarden”) beheersen uw toegang en gebruik van deze website, inclusief content en diensten die op of via deze website worden aangeboden. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de navolging van deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

Beperking van aansprakelijkheid

De op of via de website gepresenteerde informatie wordt uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden beschikbaar gesteld. Wij garanderen de nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie niet en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit afhankelijkheid van dergelijke informatie. ALL YIELD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan ons steeds contacteren.

Wij kunnen de inhoud van deze website van tijd tot tijd aanpassen en bijwerken, maar de inhoud ervan hoeft niet te allen tijde volledig of bijgewerkt te zijn.

ALL YIELD geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ALL YIELD verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ALL YIELD of rechthoudende derden.

Privacybeleid

ALL YIELD verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op het adres info@allyield.com. ALL YIELD behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de toepasselijke wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Verwerkingsdoeleinden

ALL YIELD verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en leveranciers voor klanten- en orderbeheer (o.a. contractbeheer en opvolging, klantenadministratie, bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van solvabiliteit,..).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a- toestemming, b- noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, c- noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, f- noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere groepsvennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ALL YIELD verbonden zijn of met enige andere partner van ALL YIELD; ALL YIELD garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke of contractuele vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

Cookies

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden op uw computer en worden overal op internet gebruikt. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Een cookie kan bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u deze niet telkens moet opgeven. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Houd er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.